ແຄັມເປນ ແຄັມເປນ

ງານ Vientiane International Motor Expo 2017 ພົບກັບສຸດຍອດທັບຍົນຕະກ າ “ອີຊູຊຸບລູພາວເວີ”

ງານ Vientiane International Motor Expo 2017 ພົບກັບສຸດຍອດທັບຍົນຕະກ າ “ອີຊູຊຸບລູພາວເວີ”, ກິດຈະກ າທົດລອງຂັບ ຟຼີ!! ແຄມເປັນສຸດພິເສດເຖີງ 3 ຕ ໍ່ສ າລັບຜູ້ຊ ື້ລົດ “ອີຊູຊຸບລູພາວເວີ” ທຸກລຸ້ນ ແລະ ກິດຈກ າສະໜຸກສະໜານພ້ອມຂອງແຈກຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນງານ ມ ື້ນີື້ -18 ພະຈິກ ເທົົ່ານັື້ນ!!