ຕິດຕໍ່ ຕິດຕໍ່ເຮົາ​

ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊອີຊູຊຸເຊວຊ໌ ຈຳກັດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາຄານ
ໂຄລາວ II ຊັ້ນ 8 ຖະໜົນ
23 ສິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

021 417 387

021 417 386

ແຜນທີ່່ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊອີຊູຊຸເຊວຊ໌ ຈຳກັດ​

ຫ້ອງຂາຍອີຊູຊຸ​

ILS Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດ
ຜູ້ດຽວ ສາຂາທົ່ງປົ່ງ ວຽງຈັນ ຫຼັກ 8 ຖະໜົນຫລວງພຣະບາງ (13ເໜືອ)
ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

021 613 141-4

ແຜນທີ່່ ILS Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ILS Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດ
ຜູ້ດຽວ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ,
ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

031 212 667

ແຜນທີ່່ ILS Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

VSA Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ​
ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ2) ບ້ານໜອງດ້ວງເໜືອ ເມືອງສີໂຄດ
ຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​

021 213 705-6

ແຜນທີ່່ VSA Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

VSA Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ
ສາຂາຈຳປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ ,
ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

031 215 157-8

ແຜນທີ່່ VSA Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ