ຕິດຕໍ່ ຕິດຕໍ່ເຮົາ​

ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊ໌ອີຊູຊຸເຊວຊ໌ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມຕຣີເພຊ໌
Tri Petch Isuzu Sales Laos Sole Co., Ltd. under Tri Petch Group

ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊ໌ອີຊູຊຸເຊວຊ໌ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ຊັ້ນ 5 ອາຄານໂຄລາວ II ຖະໜົນ23 ສິງຫາ
ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສປປ ລາວ

021 417 387

021 417 386

ແຜນທີ່່ ບໍລິສັດ ຕຣີເພຊ໌ອີຊູຊຸເຊວຊ໌ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ຫ້ອງຂາຍອີຊູຊຸ​

ILS Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫຼັກ ກມ. 8 ຖະໜົນ
ຫລວງພຣະບາງ (13ເໜືອ)
ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

021 613 141-4

ແຜນທີ່່ ILS Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ILS Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດ
ຜູ້ດຽວ ສາຂາ ຈໍາປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ,
ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

031 212 667

ແຜນທີ່່ ILS Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

VSA Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ​​
ສຳນັກງານໃຫຍ່ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​
ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ2) ບ້ານໜອງດ້ວງເໜືອ ເມືອງສີ
ໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​

021 213 705-6

ແຜນທີ່່ VSA Office ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

VSA Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ
ສາຂາຈຳປາສັກ
ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ ,
ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

031 215 157-8

ແຜນທີ່່ VSA Office ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ